I. Informacje o przedsiębiorcy

1. Serwis www.rbnsystem.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością RBNSYSTEM.PL KAWEŁCZYK, KOSEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jankowicach ul. Żubrów, nr 135, 43-215, NIP:
6381853598, Regon: 525509591, KRS: 0001040530 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

2. Kontakt ze Sklepem: kontakt@rbnsystem.pl lub telefonicznie pod numerem 697388359 lub 512767858 – w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

II. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży. Klient zagraniczny – oznacza podmiot znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy RBNSYSTEM.PL KAWEŁCZYK, KOSEK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Żubrów 135, NIP: 6381853598, Regon:525509591, pod domeną www.rbnsystem.pl ,

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

III. Postanowienia ogólne.

1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, FireFox 60, Chrome 66, Opera 53, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz powszechności korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.rbnsystem.pl.

7. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. V.8.

9. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

IV. Rejestracja konta.

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz

uzyskania dodatkowych funkcji.

2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego

znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem

poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje: adres poczty elektronicznej.

5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest potwierdzenie zapoznania się z treścią

niniejszego Regulaminu.

6. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu

e-mail oraz hasła.

7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym

w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

V. Realizacja zamówienia.

1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez dodanie Towaru do „koszyka”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

3. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” klient może złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale III. 6, następnie w formularzy zamówienia podaje adres dostawy, sposób płatności oraz dostawy albo przejść bezpośrednio do formularza zamówienia bez konieczności rejestracji konta, wypełniając formularz zamówienia, w którym wskazuje: Imię i Nazwisko, adres poczty elektronicznej (email), adres dostawy. Opcjonalnie Klient może podać numer telefonu oraz uwagi do zamówienia.

4. Wypełniając formularz zamówienia Klient wybiera również sposób płatności oraz dostawy, które opisane są w rozdziale VI niniejszego regulaminu.

5. Ponadto w przypadku gdy zamawiającym jest Przedsiębiorca, istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

6. Po wypełnieniu formularza Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie „Wyślij zamówienie”

7. Przed złożeniem zamówienia Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), oraz zaznacza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin Sklepu.

8. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

9. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zakończeniu rozmowy z pracownikiem Sklepu, Klient winien złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej oraz w uwagach wpisać informację, iż ww. zamówienie zostało złożone telefonicznie albo przed wydaniem produktu Sklep na trwałym nośniku potwierdzi Klientowi treść proponowanej umowy. Natomiast Klient w odpowiedzi na przesłaną treść proponowanej umowy winien złożyć oświadczenie o zawarciu umowy, które musi zostać utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (np. mailowo). Po wykonaniu czynności opisanych w zdaniach poprzedzających dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy.

10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, poprzez przesłane ich na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez niego podczas rejestracji albo składania zamówienia adres.

11. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że widnieje przy cenie dopisek „netto” oraz wyrażone  są w złotych polskich (PLN).

12. Jeżeli przedmiotem Umowy są towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), dla których kwota transakcji ogółem jest równa kwocie 15 000 zł brutto lub wyższa, w tej sytuacji podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, o ile mechanizm ten ma zastosowanie wobec Klienta.

13. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

14. Sklep wystawia fakturę VAT albo paragon.

15. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

b) jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości, przy czym po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na opłacenie należności za złożone zamówienie.

16. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.

17. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

VI. Płatność i dostawa

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

a) Przelewem na rachunek bankowy ING: 04 1050 1399 1000 0090 8236 5801

b) Za pobraniem;

c) Płatność za pośrednictwem serwisu Imoje.

2. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dnia roboczego do 4 dni roboczych oraz od 3 dni roboczych do 14 dni roboczych dla klientów zagranicznych.

3. W razie opóźnienia Sklepu Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

4. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowych albo za pośrednictwem serwisu Przelewy24, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia należności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia przesłania Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia

6. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich.

7. Koszty dostawy dla Klientów zależą od wielkości oraz wagi przesyłki, ich przedział cenowy to:

a) Przesyłka pocztowa od 14 zł do 16 zł / pocztowa za pobraniem 19 zł do 21zł;

b) Przesyłka kurierska InPost lub DHL od 13 zł do 19 zł / kurierska za pobraniem 18 zł do 25 zł

c) Przesyłka do punktów odbioru Paczkomaty In Post / Punkty DHL / Punkty Pocztowe od 13 do 25 zł

9. Oferujemy darmową dostawę zamówionych produktów jeśli wartość koszyka przekracza następujące kwoty:

a) wartość koszyka klienta indywidualnego musi być większa niż 3000 zł (brutto)

b) wartość koszyka klienta hurtowego musi być większa niż 3550 zł (brutto)

Usługa płatności za pobraniem jest zawsze dodatkowo płatna – 5 zł brutto.

10. Sklep jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

VII. Odstąpienie od umowy

1. Towar zakupiony w naszym Sklepie przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej (zwrócić towar) bez podania przyczyny – za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6 poniżej. Powyższy termin liczony jest od dnia odbioru przesyłki i do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Sklep ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które otrzymał drogą elektroniczną.

3. Przedsiębiorcom co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu.

8. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: 43-215 Jankowice, ul. Żubrów 135, RBNSYSTEM.PL KAWEŁCZYK, KOSEK SPÓŁKA JAWNA

9. Zwracany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

10. Zwrot Towaru następuje na koszt Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta .

11. Zwrot kwoty wynikającej z wartości Towarów i kosztów ich wysyłki do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta , chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

13. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod (PODPIĄĆ LINK DO PDF)!!!!!!!

VIII. Rękojmia i gwarancja

1. Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamowany Towar należy zwrócić na adres: 43-215 Jankowice, ul. Żubrów 135, RBNSYSTEM.PL KAWEŁCZYK, KOSEK SPÓŁKA JAWNA

3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

4. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

8. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

9. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

10. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod (tutaj musze wstawić plik PDF)!!!!

IX. Zamieszczanie opinii w Sklepie

1. Zamieszczając swoją opinię w Sklepie, Klient wyraża zgodę na dobrowolne rozpowszechnianie jej treści. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i zależne od woli Klienta. Sklep nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia zasoby teleinformatyczne celem ich opublikowania.

2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sklep umieszczonych przez niego opinii w Sklepie.

3. W naszym sklepie obowiązuje promocja „Rabat za zamieszczoną opinię”, która uprawnia do otrzymania rabatu za wystawione opinie w sklepie.

4. Promocja ta NIE obowiązuje klientów hurtowych, niestety ze względu na ograniczenia systemowe błędna informacja o ich przydzieleniu może się czasem pojawiać na kontach hurtowych – zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tych rabatów ręcznie z zamówień hurtowych.

X. Rabat za porzucony koszyk

1. W naszym sklepie obowiązuje promocja „Rabat za porzucony koszyk”, w przypadku niezłożenia zamówienia z koszyka, klient otrzymuje od nas dodatkowy rabat na realizację zamówienia po upłynięciu określonego czasu.

2. Promocja ta nie dotyczy klientów i zamówień hurtowych, niestety ze względu na ograniczenia systemowe informacja o błędnie przydzielonym rabacie czasem się pojawia – zastrzegamy sobie prawo do ręcznego usunięcia takiego rabatu z zamówienia hurtowego.

XI. Zmiana Regulaminu

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.

3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

XII. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem.

4. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 06.06.2023 r.